Warunki

Podsumowanie warunków:

Udział jest ograniczony dla osób w wieku powyżej 18 lat, które mają status rezydenta jednego z następujących państw: Argentyna, Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Kanada (bez Quebec), Chile, Kolumbia, Kostaryka, Chorwacja, Czechy, Dania, Egipt, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Hong Kong, Węgry, Indie, Indonezja, Irlandia, Izrael, Japonia, Kuwejt, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malezja, Maroko, Holandia, Nowa Zelandia, Norwegia, Oman, Peru, Filipiny, Polska, Portugalia, Katar, Rumunia, Rosja, Serbia, Singapur, Słowacja, Słowenia, Republika Południowej Afryki, Korea Południowa, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Tajwan, Tajlandia, Ukraina, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Urugwaj i Wietnam. Nie obowiązuje tam, gdzie jest to zabronione. Czas trwania od 04.11.19 do 25.11.19. Warunki uczestnictwa: Należy opublikować wpis na głównym profilu Booking.com na Facebooku lub Instagramie i opisać w nim w maksymalnie 300 słowach obiekt, w którym zrealizowano pobyt, podróżując z Booking.com w dowolnym terminie między 28 września 2018 r. a 3 listopada 2019 r, stanowisko/tytuł służbowy/zakres odpowiedzialności osoby należącej do kadry obiektu, która Twoim zdaniem zasługuje na tytuł wyjątkowo gościnnej osoby, którą można nazwać „Booking Hero” oraz sposób, w jaki jej zachowanie wykraczało poza standardową gościnność. Przy opisie należy umieścić tag #BookingHero oraz #Contest, a publikując na Instagramie, należy oznaczyć @BookingCom i upewnić się, że konto jest publiczne. Nagrody: jedna (1) nagroda główna: równowartość 25 000 EUR w środkach Booking.com dla zdobywcy nagrody głównej oraz równowartość 25 000 EUR w środkach Booking.com dla wskazanego bohatera Booking Hero; a także dwa (2) wyróżnienia: każdy ze zdobywców wyróżnienia otrzymuje równowartość 5000 EUR w środkach Booking.com dla siebie oraz równowartość 5000 EUR w środkach Booking.com dla wskazanego bohatera Booking Hero. Środki Booking.com mogą zostać wykorzystane do opłacenia pobytu w obiektach Booking.com, w których akceptowana jest płatność środkami Booking.com Pełna wersja regulaminu i szczegóły dotyczące nagród dostępne są na stronie https://hero.booking.com. Organizator promocji: Booking.com B.V, Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Holandia. Zdobycie nagrody jest uzależnione od spełnienia wszystkich wymogów określonych w niniejszym regulaminie, według wyłącznego uznania sponsora.

Pełne warunki:

 1. Uprawnienie do udziału:
  1. W promocji „My Booking Hero 2019” („Promocja” lub „Konkurs”) mogą brać udział tylko rezydenci następujących państw: Argentyna, Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Kanada (bez Quebec), Chile, Kolumbia, Kostaryka, Chorwacja, Czechy, Dania, Egipt, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Hong Kong, Węgry, Indie, Indonezja, Irlandia, Izrael, Japonia, Kuwejt, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malezja, Maroko, Holandia, Nowa Zelandia, Norwegia, Oman, Peru, Filipiny, Polska, Portugalia, Katar, Rumunia, Rosja, Serbia, Singapur, Słowacja, Słowenia, Republika Południowej Afryki, Korea Południowa, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Tajwan, Tajlandia, Ukraina, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Urugwaj i Wietnam, którzy ukończyli 18 lat i dokonali rezerwacji w obiekcie poprzez stronę Booking.com oraz zatrzymały się w tym obiekcie w dowolnym terminie od 28 września 2018 r. do 3 listopada 2019 r. (uprawnienie „Uczestnicy” lub „Biorący udział”). Aby udowodnić swój pobyt w obiekcie, uczestnicy muszą być w stanie w każdej chwili podać numer potwierdzenia rezerwacji ze strony Booking.com wystawionej na ich imię i nazwisko, która zawiera datę pobytu i obejmuje pobyt w tym obiekcie, według wyłącznego uznania Organizatora promocji.
  2. Uczestnicy muszą upewnić się, że ich udział w Promocji (w tym ewentualne przyjęcie przyznanej nagrody) jest zgodny z przepisami prawa obowiązującego w państwie, którego są rezydentami. Ta Promocja nie obowiązuje tam, gdzie jest zabroniona. Organizator promocji nie będzie sporządzał żadnych oświadczeń, zarówno w sposób jawny jak i dorozumiany, w zakresie zgodności z prawem uczestnictwa jakiejkolwiek osoby w niniejszej Promocji ani w jakichkolwiek innych aspektach Promocji.
  3. Pracownicy Booking.com („Organizator promocji”) i najbliżsi członkowie ich rodzin oraz inne osoby powiązane w jakikolwiek sposób z Organizatorem promocji nie mogą brać udziału w Konkursie.
  4. Uczestnicy muszą mieć aktywne, ważne i prywatne konto w serwisie Facebook lub Instagram, a także muszą spełniać wszystkie warunki użytkowania serwisu Facebook i/lub Instagram.
  5. Osoby, które nie są prawnymi rezydentami wyżej wymienionych terytoriów, nie mogą brać udziału w Konkursie. Udział w tym Konkursie jest niedozwolony, gdzie jest to zabronione lub inaczej ograniczone przez prawo. Uczestnik odpowiada za zapewnienie zgodności ze wszystkimi stosownymi przepisami i regulacjami lokalnymi, stanowymi i federalnymi, a także za określenie, czy może wziąć udział w tym Konkursie.
  6. Rezydencja prawna zależy od następujących czynników: (a) w przypadku posiadaczy paszportów kraj wydający paszport stanowiący własność uczestnika określa rezydencję prawną; a jeśli uczestnik posiada więcej niż jeden paszport, jest to kraj, który stanowi ostatnią rezydencję prawną lub w którym uczestnik przebywał zgodnie z prawem; (b) w przypadku osób, które nie posiadają paszportu jest to kraj, w którym uczestnik może legalnie ubiegać się o wydanie paszportu; a jeśli jest wiele takich krajów, jest to kraj, w którym uczestnik uzyska paszport uprawniający go do podróży jako finalistę, jeśli uczestnik zostanie uznany za finalistę.
 2. Czas trwania Promocji:
  1. Czas trwania Promocji rozpoczyna się od godziny 00:01 czasu uniwersalnego (GMT) w dniu 4 listopada 2019 r. do godziny 23:59 czasu uniwersalnego (GMT) w dniu 25 listopada 2019 r. („Czas trwania Promocji”).
 3. Warunki uczestnictwa:
  1. W czasie trwania Promocji należy zalogować się na swoje konto na Facebooku lub Instagramie (lub założyć takie konto bezpłatnie). Udział w Konkursie można wziąć przez dodanie wpisu na koncie Facebook lub Instagram według poniższych zasad („Wpis” lub „Post”).
  2. Facebook: Należy przestrzegać poniższych instrukcji dotyczących dodawania wpisów na stronie Booking.com na Facebooku: www.facebook.com/bookingcom/. Wstawić tag #BookingHero i #Contest we wpisie.
  3. Instagram: Należy przestrzegać poniższych instrukcji dotyczących dodawania wpisów na stronie konta w serwisie Instagram. Wstawić tag #BookingHero i #Contest we wpisie o oznaczyć @BookingCom. Upewnić się, że konto uczestnika na Instagramie jest ustawione jako publiczne przez cały czas trwania Promocji i w czasie powiadamiania/nagradzania, dzięki czemu Organizator promocji będzie mógł odczytać dany wpis i skontaktować się z uczestnikiem w razie potrzeby.
  4. Zawartość wpisu: (i) Nazwa obiektu, w którym się zatrzymał się uczestnik, podróżując z Booking.com, (ii) stanowisko/tytuł służbowy/zakres odpowiedzialności osoby należącej do kadry obiektu, która zdaniem uczestnika zasługuje na tytuł bohatera Booking Hero oraz (iii) w jaki sposób jej zachowanie wykraczało poza standardową gościnność. WAŻNE: nigdy nie należy podawać do publicznej wiadomości nazwiska swojego bohatera Booking Hero. Jeżeli tak się stanie, Organizator promocji zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego wpisu ze swojego profilu na Facebooku. W przypadku umieszczenia wpisu na Instagramie, uczestnik zobowiązany jest do usunięcia go w czasie jednej godziny od chwili, w której przedstawiciel Organizatora promocji skontaktuje się z uczestnikiem w tej sprawie.
  5. Uczestnik musi uzyskać zgodę nominowanego bohatera Booking Hero na udział w Promocji.
  6. Wszystkie wpisy należy umieścić do godz. 23:59 czasu uniwersalnego (GMT) w dniu 25 listopada 2019 r. Wpisy opublikowane po tym terminie nie będą uprawnione do udziału w Konkursie.
 4. Wytyczne i ograniczenia składania zgłoszeń:
  1. dana osoba może przesłać jedno zgłoszenie, bez względu na sposób.
  2. Wpis nie może przekraczać 300 słów.
  3. Bohater Booking Hero może być nominowany więcej niż jeden raz.
  4. Nominowany bohater Booking Hero musi być pracownikiem w danym obiekcie noclegowym w momencie zgłoszenia i przyznania nagrody, aby wpis był ważny na cele przyznania nagrody, jeżeli zostanie wybrany jako zwycięzca.
  5. Wpisy/posty można dodawać w oficjalnym języku kraju rezydencji uczestnika.
  6. Wszystkie zgłoszenia muszą być przesłane bezpośrednio przez uczestnika Promocji.
  7. Zgłoszenia zbiorcze pochodzące od grup handlowych, konsumenckich lub innych osób trzecich nie są akceptowane. Zgłoszenia niepełne lub nieczytelne, a także zgłoszenia, które nie spełniają wszystkich wymogów określonych w niniejszych Warunkach podlegają dyskwalifikacji i nie będą rozpatrywane.
  8. Jeśli obiekt lub pracownik tego obiektu wycofa się z udziału w Promocji lub nie wyrazi zgody na udział w Promocji, Organizator promocji usunie wszystkie wpisy na Facebooku odnoszące się do tego obiektu lub jego pracownika. Uczestnik zobowiązuje się do usunięcia wpisów na Instagramie dotyczących obiektu lub pracownika tego obiektu, który wycofał się z udziału w Promocji lub nie wyraził zgody na udział w Promocji, w ciągu godziny od chwili, w której Organizator promocji skontaktuje się z uczestnikiem w tej sprawie. Uczestnik zobowiązuje się do uzyskania uprzedniej zgody osoby wskazanej jako bohater Booking Hero do publicznego nominowania jej do tego tytułu.
  9. Organizator odrzuci wszelkie wpisy, które w rozsądnej opinii Organizatora naruszają zapisy niniejszych Warunków, warunki użytkowania Facebooka lub Instagrama i/lub standardy społecznościowe; a także naruszają wszelkie przepisy prawa, rozporządzenia lub inne regulacje w jurysdykcji, w której uczestnik przesyła wpis.
  10. Wpis musi być oryginalnym dziełem uczestnika. Modyfikowanie, poprawianie lub zmienianie istniejącego już dzieła inne osoby nie jest traktowane jako oryginalna praca uczestnika.
  11. Wpis nie może naruszać praw autorskich ani praw żadnej strony trzeciej, w tym, ale nie tylko, prawa do prywatności, wizerunku, znaku towarowego lub innych praw własności intelektualnej. Organizator promocji zastrzega sobie prawo do zezwolenia na wpisy zawierające tylko treści nienaruszające praw autorskich stron trzecich lub znaków towarowych.
  12. Wpis nie może zawierać materiałów filmowych stron trzecich bez ich zgody.
  13. Wpis nie może zawierać treści, które przedstawiają/promują niebezpieczne zachowanie lub działanie, które może spowodować obrażenia ciała własne lub innych.
  14. Wpis nie może w żaden sposób dyskredytować Organizatora promocji ani żadnych osób lub organizacji; wpis nie może zawierać słów obraźliwych, stwierdzeń lub treści (w tym słów lub symboli powszechnie uznawanych za obraźliwe wobec osób danej rasy, pochodzenia etnicznego, wyznania, orientacji seksualnej lub grupy społeczno-ekonomicznej); wpis nie może w żaden sposób naruszać obowiązującego prawa ani przepisów federalnych, stanowych, krajowych, regionalnych lub lokalnych, a także nie może zawierać treści niezgodnych z prawem i musi być odpowiedni do zaprezentowania na forum publicznym.
  15. Wpis nie może promować żadnych poglądów politycznych.
 5. Ocena i wybór zwycięzcy:
  1. 26 listopada 2019 r. lub w zbliżonym terminie w biurach Organizatora promocji wszystkie przekazane wpisy zostaną ocenione w ramach wstępnej selekcji ze wszystkich uprawnionych wpisów otrzymanych przez Organizatora promocji (według jego uznania) do zakończenia czasu trwania promocji na podstawie poniższych kryteriów oceny („Kryteria”) ), które zostaną na równi wzięte pod uwagę w celu ustalenia końcowego wyniku:
   1. Czy uczestnik przedstawił w zgłoszeniu zachowanie bohatera Booking Hero i opisał, w jaki sposób przedstawiało ono najwyższy poziom gościnności?
   2. Czy opisana sytuacja mogła być wyjątkowa zarówno z punktu widzenia uczestnika, jak i bohatera Booking Hero?
   3. Czy zgłoszenie jest interesujące, angażujące i prezentuje wysoki poziom?
  2. Organizator promocji powiadomi uczestników, którzy przejdą etap wstępnej selekcji poprzez wiadomość wysłaną na konto w serwisie społecznościowym, z użyciem którego przesłano zgłoszenie do udziału w Promocji i poprosi o podanie adresu e-mail. Korespondencja prowadzona z użyciem tego adresu e-mail zostanie wykorzystana do zebrania dodatkowych informacji o uczestniku i zgłoszonym bohaterze Booking Hero oraz sprawdzenia, czy uczestnik i wskazany bohater Booking Hero spełniają warunki udziału w Promocji.
  3. Organizator promocji skontaktuje się również ze wskazanym bohaterem Booking Hero. Aby zgłoszenie było ważne, bohater musi nadal być zatrudniony w tym samym obiekcie. Jeżeli uczestnik, który przeszedł wstępny etap selekcji lub jego bohater Booking Hero, nie odpowie w ciągu 48 godzin od pierwszego kontaktu, konto będzie ustawione jako prywatne i nie będzie przyjmować wiadomości, odmówi przyjęcia nagrody, nie będzie mógł przedstawić zaświadczenia odbycia podróży z Booking.com, o której mowa we wpisie i/lub bohater Booking Hero nie jest pracownikiem obiektu noclegowego wskazanego we wpisie, Organizator promocji zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uczestnika oraz bohatera Booking Hero według własnego uznania.
  4. Z finałowej długiej listy uprawnionych kandydatów („półfinaliści”) Organizator promocji oraz zakwalifikowany podmiot niezależny ponownie ocenią wpisy na podstawie kryteriów oceny wymienionych powyżej i wybiorą trzy najlepsze wpisy („finaliści”).
  5. Przedstawiciele Organizatora promocji ponownie ocenią każdy wpis finalistów na podstawie dodatkowych informacji uzyskanych w celu wyłonienia jednego (1) zdobywcy nagrody głównej i dwóch (2) zdobywców wyróżnień.
  6. Decyzje Organizatora promocji są ostateczne, Organizator nie będzie wdawał się w polemikę.
  7. Uczestnik nie zostanie uznany za finalistę lub zwycięzcę jakiejkolwiek nagrody, nawet po otrzymaniu powiadomienia sugerującego taki stan rzeczy, do momentu, w którym (i) potwierdzi się uprawnienie uczestnika do udziału, (ii) zostaną spełnione wszystkie wymagania określone przez Organizatora promocji w związku z odbiorem nagrody oraz (iii) uczestnik zostanie powiadomiony o zakończeniu procesu akceptacji i weryfikacji.
 6. Nagrody i przybliżone wartości:
  1. Nagrody w środkach Booking.com:
   Jedna (1) nagroda główna wynosząca równowartość 50 000 EUR w środkach Booking.com zostanie przyznana w następujący sposób: 25 000 EUR dla uczestnika i 25 000 EUR dla nominowanego przez niego bohatera Booking Hero.
   Dwa (2) wyróżnienia: każde o równowartości 10 000 EUR w środkach Booking.com przyznane w następujący sposób: 5000 EUR dla uczestnika i 5000 EUR dla nominowanego przez niego bohatera Booking Hero.
   Łączna równowartość nagród w środkach Booking.com w tej Promocji wynosi 70 000 EUR.
  2. Finaliści i zdobywcy nagród podróżniczych:
   Finaliści mogą zostać przetransportowani samolotem do miejsca, w którym zostanie nakręcony film, w terminie uzgodnionym z Organizatorem promocji. Uczestnicy muszą wyrazić gotowość do odbycia 4-dniowej podróży w okresie od 26 listopada 2019 r. do 31 stycznia 2020 r., a wskazani przez nich bohaterowie Booking Hero muszą wyrazić swoją gotowość do tego, aby w czasie tej podróży pozostawać do dyspozycji Organizatora promocji przez dwa następujące po sobie dni. Przybliżona wartość detaliczna każdej podróży wynosi 3000 EUR.
   Potwierdzony zdobywca nagrody głównej i zdobywcy wyróżnień oraz wskazani przez nich bohaterowie Booking Hero muszą wyrazić gotowość do odbycia 3-dniowej podróży do Amsterdamu w okresie od 30 stycznia 2020 r do 1 lutego 2020 r. Przybliżona wartość detaliczna każdej podróży wynosi 3000 EUR. Łączna wartość wszystkich nagród podróżnych Booking.com oferowanych w tej Promocji wynosi 18 000 EUR.
   Łączna wartość wszystkich nagród podróżnych Booking.com oferowanych w tej Promocji wynosi 18 000 EUR.
 7. Informacje dotyczące nagród/podróży i ograniczenia:
  1. Organizator promocji zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania nagrody lub wystąpienia o zwrot nagrody, w przypadku stwierdzenia, że uczestnik dopuścił się oszustwa, działał w sposób nieuczciwy albo nie spełnił warunków udziału w Promocji określonych w niniejszych Warunkach.
  2. Tylko potwierdzeni zwycięzcy i ich bohaterowie Booking Hero zweryfikowani przez Organizatora promocji otrzymają wymienione nagrody.
  3. Przesłanie/wstawienie wpisu nie gwarantuje otrzymania nagrody.
  4. Środki Booking.com mogą zostać wykorzystane do opłacenia pobytu w obiektach Partnerów Booking.com, w których akceptowana jest płatność środkami Booking.com, a także podlegają warunkom Booking.com.
  5. Środki Booking.com zostaną przekazane 3 lutego 2020 r. na konta zwycięzców. Jeśli zwycięzca nie posiada konta na stronie Booking.com, jest on zobowiązany do jego utworzenia. Booking.com oferuje posiadaczom kont możliwość dwustopniowej weryfikacji tożsamości i stanowczo zaleca, aby zwycięzcy skorzystali z tej usługi.
  6. Środki zachowują ważność przez okres pięciu lat od dnia przekazania ich przez Organizatora promocji bezpośrednio na konto Booking.com zwycięzcy.
  7. Sprzedaż środków z Portfela Booking.com przez zwycięzców jest zakazana. Jeśli Booking.com dowie się, że zwycięzca sprzedaje środki, Booking.com zastrzega sobie prawo do ich unieważnienia/zablokowania.
  8. Organizator promocji nie jest zobowiązany do przyznawania większej liczby nagród niż dostępna liczba wskazana w niniejszych Warunkach.
  9. Nie ma możliwości przeniesienia nagród na inną osobę, ani ich zamiany na równowartość w gotówce lub jakiejkolwiek innej wymiany w całości lub części. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności Organizator promocji zastrzega sobie prawo do wymiany nagrody na inną o równej bądź wyższej wartości.
  10. Zwycięzcy ponoszą pełną odpowiedzialność za obliczenie i opłacenie wszelkich obowiązujących podatków federalnych, regionalnych, państwowych lub lokalnych związanych z otrzymaną nagrodą, w tym podatku dochodowego i podatków potrącanych u źródła. Jeśli obowiązek potrącenia podatku u źródła ciąży na Organizatorze promocji lub może na nim ciążyć, jest on uprawniony do potrącenia tego podatku z tytułu nagrody.
  11. Bilety lotnicze oferowane są w zależności od dostępności.
  12. Loty mogą odbywać w nocy, co może oznaczać konieczność rozpoczęcia podróży dzień wcześniej lub zakończenia podróży dzień później w stosunku do dat wymienionych powyżej.
  13. Bilety nie podlegają zwrotowi ani wymianie, zastosowanie mogą mieć okresy wyłączone z promocji i ograniczenia. Wszystkie podróże muszą być rezerwowane według uznania Organizatora promocji. Nagrody podróży nie podlegają wymianie ani przeniesieniu.
  14. Wszyscy podróżujący są zobowiązani do przestrzegania warunków przewozu określonych przez linię lotniczą.
  15. Wystawione bilety są ważne tylko na wskazane loty w określonych dniach i godzinach.
  16. Podróż musi się odbyć we wskazanych dniach; nie ma możliwości dokonywania zmian. Po potwierdzeniu biletów lotniczych nie ma możliwości zmiany nazwiska pasażera.
  17. W przypadku anulowania rezerwacji przez zwycięzcę prawo do nagrody zostaje utracone oraz nie ma możliwości wystawienia biletów zamiennych, nie ma także możliwości rekompensaty ani refundacji, aby uniknąć niejasności.
  18. Organizator promocji nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie, uszkodzenie lub kradzież dokumentów podróży. Nagroda może zostać utracona, jeżeli (a) nie będzie możliwości uzyskania prawidłowych dokumentów podróży dla jakiejkolwiek bądź wszystkich podróży z dowolnego powodu i w czasie wymaganym przez Organizatora podróży lub (b) dojdzie do komplikacji w związku z dokumentacją dotyczącą cudzoziemców lub podróżną, które uniemożliwi zwycięzcy podróż do określonego miejsca lub powrót stamtąd. W razie problemów z powrotem zwycięzca sam odpowiada za zorganizowanie i opłacenie podróży do miejsca wyjazdu. Zwycięzcy sami ponoszą odpowiedzialność za ustalenie i przestrzeganie wszystkich stosowanych międzynarodowych/krajowych procedur oraz ograniczeń.
  19. Podróżujący i osoba towarzysząca muszą podróżować według tego samego harmonogramu.
  20. Nagroda nie obejmuje jakichkolwiek usług dodatkowych związanych z lotem (w szczególności posiłków i napojów na pokładzie samolotu).
  21. Nabycie odpowiedniego ubezpieczenia podróżnego lub ubezpieczenia od kosztów odwołania podróży pozostaje w gestii każdego podróżującego.
  22. Wszyscy podróżujący muszą mieć wymagane dokumenty podróży oraz posiadać paszport ważny przez co najmniej 6 miesięcy, licząc od terminu podróży, a także we własnym zakresie uzyskać niezbędne wizy i nabyć ubezpieczenie podróżne. Uwaga: od 1 kwietnia 2016 r. pasażerowie podróżujący do Stanów Zjednoczonych w ramach programu bezwizowego muszą posiadać paszport biometryczny.
  23. Dla uniknięcia wątpliwości, nagroda nie obejmuje kosztów podróży ani transportu, zakwaterowania, posiłków, napojów, pamiątek, napiwków, opłat parkingowych, opłat za nadbagaż, kosztów dodatkowych wycieczek i atrakcji oraz jakichkolwiek innych kosztów o charakterze osobistym (w tym wydanych pieniędzy), które nie są wyraźnie wskazane w niniejszych warunkach. Organizator promocji ani dostawcy jakichkolwiek usług stanowiących części składowe nagrody nie ponoszą odpowiedzialności za pokrycie takich kosztów.
  24. Podróżujący mogą zostać zobowiązani do podpisania klauzuli zrzeczenia się przysługujących im praw, klauzuli zachowania poufności, umowy cesji i wyłączenia odpowiedzialności jako warunku przyznania nagrody.
  25. Nabycie ubezpieczenia podróżnego i innych stosownych ubezpieczeń pozostaje w gestii wszystkich podróżujących.
  26. Podróżujący są zobowiązani poinformować Organizatora promocji o wszelkich potrzebach wynikających z poruszania się przez nich na wózku inwalidzkim lub z innych ograniczeń ruchowych.
  27. Wszelkie choroby i schorzenia należy zgłosić z wyprzedzeniem przed dokonaniem rezerwacji. W niektórych przypadkach może być wymagane orzeczenie lekarskie.
  28. Organizator promocji pokryje koszty zakwaterowania w pokoju klasy standard wraz z powiązanymi podatkami.
  29. Podróżujący ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszelkie opłaty dodatkowe naliczone podczas pobytu w hotelu, w szczególności za opłaty za posiłki, napoje, dodatkowe noclegi i usługi wraz z powiązanymi podatkami; podczas zameldowania zwycięzca zobowiązany jest do okazania ważnej karty kredytowej lub debetowej, która zostanie użyta jako zabezpieczenie na pokrycie ewentualnych kosztów dodatkowych, takich jak rozmowy telefoniczne i usługi w ramach obsługi pokoju.
 8. Zwolnienie ogólne i zwolnienie z odpowiedzialności
  1. Uczestnictwo w Promocji oznacza akceptację i przestrzeganie niniejszych warunków.
  2. Poprzez udział w Promocji, finaliści/zwycięzcy udzielają Organizatorowi promocji (lub wskazanemu przez niego podmiotowi) wyłącznego prawa do filmowania, nagrywania, rejestrowania dźwięku i fotografowania czynności związanych z udziałem w Promocji lub ewentualnym przyznaniem nagród. Całość materiału nagranego lub utrwalonego przez Organizatora promocji (lub przez wskazany przez niego podmiot) zwana jest w dalszej części regulaminu „materiałem filmowym”. Uczestnicy niniejszym nieodwołalnie, bezwarunkowo i z pełną gwarancją tytułu prawnego przenoszą na Organizatora promocji w drodze cesji wszelkie obecne i przyszłe prawa własności intelektualnej związane z jakąkolwiek częścią materiału filmowego z mocą obowiązywania w każdym kraju na świecie i na czas nieoznaczony wraz z prawem do odnowienia, przywrócenia i przedłużenia tego okresu, o ile takie prawo jest przewidziane przez przepisy prawa dowolnego kraju na świecie. Uczestnicy niniejszym nieodwołalnie i bezwarunkowo zrzekają się na rzecz Organizatora promocji, podmiotów powiązanych z Booking.com oraz ich licencjobiorców, cesjonariuszy i następców prawnych wszelkich praw moralnych do materiału filmowego, które im przysługują lub mogą przysługiwać w przyszłości.
  3. Organizator promocji nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia lub wpisy, które są niepełne, nieczytelne lub zostały przesłane po upływie terminu.
  4. Poprzez udział w Promocji, uczestnicy wyrażają zgodę na bezterminowe, licząc od dnia przesłania zgłoszenia, wykorzystanie swoich zgłoszeń przez Organizatora promocji do celów promocyjnych bez dodatkowego wynagrodzenia oprócz przyznanej nagrody. Prawa autorskie związane ze zgłoszeniem lub wpisem pozostają własnością uczestnika. Poprzez zgłoszenie swojego udziału w Promocji uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie przez Organizatora promocji tych zgłoszeń lub wpisów na jego stronie internetowej oraz ewentualne dodatkowe ich wykorzystanie w witrynie internetowej, na profilu na Facebooku, Twitterze, Instagramie lub w innych mediach społecznościowych. Uczestnicy wyrażają również zgodę na ewentualne wykorzystanie zgłoszeń lub wpisów do celów promocyjnych w innych mediach według wyboru Organizatora promocji bez dodatkowego wynagrodzenia oprócz przyznanej nagrody, przez okres jednego roku, licząc od dnia zgłoszenia, jednak ze wskazaniem autora zgłoszenia.
  5. Organizator promocji, jego spółki powiązane i zależne, dostawcy, agencje reklamowe i promocyjne nie ponoszą odpowiedzialności za materiały promocyjne, które mogą być nieczytelne, uszkodzone, zmodyfikowane, podrobione, powielone lub sfałszowane w jakikolwiek sposób ani za druk, błędy typograficzne, mechaniczne lub inne bądź za wszelkie błędy w powiadomieniach lub ogłoszeniach o nagrodach.
  6. Finalista Promocji wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora promocji jego imienia i nazwiska, wizerunku oraz miasta lub kraju zamieszkania w celu ogłoszenia zwycięzców Konkursu oraz do innych uzasadnionych celów lub powiązanych działań promocyjnych.
  7. Przez akceptację nagrody (środki Booking.com i/lub podróż) zwycięzcy wyrażają zgodę na wzięcie udziału we wszelkich uzasadnionych działaniach reklamowych prowadzonych przez Organizatora promocji lub jego przedstawicieli. Warunkiem przyznania nagrody zarówno zwycięzcy jak i bohaterowi Booking Hero jest zaakceptowanie przez nich wszystkich warunków, zwycięzca i bohater Booking Hero muszą być dostępni podczas realizacji działań promocyjnych zgodnie z uzasadnionymi instrukcjami otrzymanymi od Organizatora promocji.
  8. W przypadku zaistnienia problemów, które spowodują, że pomimo najlepszych starań Organizator promocji nie będzie w stanie zarządzać Promocją w sposób gwarantujący uczciwość i prawidłowość jej przebiegu, Organizator promocji oraz podmioty powiązane nie ponoszą za to odpowiedzialności i zastrzegają sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków Promocji. Takie kroki zostaną podjęte wyłącznie w wyjątkowych okolicznościach. Organizator promocji zastrzega sobie również prawo do zdyskwalifikowania uczestnika w przypadku stwierdzenia, że dokonuje on manipulacji lub nadużycia w procesie zgłoszenia udziału w Promocji.
  9. Organizator promocji nie ponosi odpowiedzialności z tytułu obrażeń, strat lub szkód poniesionych przez uczestnika w związku z udziałem w Promocji lub wskutek przyjęcia nagrody lub uczestnictwa w podróży stanowiącej jej część.
  10. Uczestnicy ponoszą całą odpowiedzialność za wszelkie obrażenia ciała lub uszkodzenia spowodowane lub przypuszczalnie spowodowane udziałem w Konkursie lub stosowaniem bądź uzyskaniem nagrody. Firma Booking.com, jej spółki zależne i powiązane, agencje promocyjne, dostawcy, dostawcy nagród oraz każdy z właściwych dyrektorów, menedżerów, pracowników i cesjonariuszy, a także Facebook i Instagram (zwane wspólnie „stronami zwolnionymi”) nie ponoszą odpowiedzialności za roszczenia składane w związku z udziałem w tym Konkursie (w tym za uszkodzenia spowodowane lub prawdopodobnie spowodowane podczas nagrywania materiałów filmowych) lub akceptacją bądź korzystaniem z nagród.
  11. Uczestnik zwalnia Organizatora promocji ze wszystkich roszczeń wynikających z wykorzystywania lub ujawniania wpisu zgodnie z niniejszym regulaminem. Organizator promocji nie ponosi żadnej odpowiedzialności za publikację treści wpisów powielonych niezgodnie z prawem.
  12. Żaden element niniejszych warunków nie ogranicza ani nie wyklucza stron zwolnionych lub uczestnika z odpowiedzialności za świadome wprowadzenie w błąd.
 9. Prywatność:
  1. Organizator promocji będzie wykorzystywał dane osobowe przekazane mu w czasie trwania Promocji oraz w trakcie późniejszych działań promujących wyniki Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszych warunków. Organizator promocji zastrzega sobie prawo do dalszego wykorzystania danych osobowych do celów określonych w Oświadczeniu o ochronie prywatności Booking.com www.booking.com/content/privacy, takich jak sporządzanie wewnętrznych analiz, wykrywanie i zapobieganie nadużyciom oraz do innych celów wymaganych przepisami prawa. Organizator promocji jest administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z Promocją. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z wykorzystaniem danych osobowych przez Organizatora promocji należy wysłać wiadomość e-mail na adres [bookinghero@booking.com].
  2. Niniejsza Promocja nie jest w jakikolwiek sposób sponsorowana/promowana, wspierana, zarządzana ani powiązana z Facebookiem lub Instagramem. W kontekście niniejszej promocji uczestnik potwierdza, że przekazuje informacje Organizatorowi promocji, a nie Facebookowi lub Instagramowi. Poprzez udział w Promocji, uczestnicy zwalniają Facebook lub Instagram z pełnej odpowiedzialności. Wszystkie zgłoszenia podlegają warunkom użytkowania określonym przez Facebook lub Instagram, które można znaleźć na stronach www.facebook.com i www.instagram.com.
  3. Organizator promocji w pełni szanuje wolność wypowiedzi. Organizator promocji zastrzega jednak, że zwycięzcy Promocji przed wzięciem w niej udziału nie mogli wygłosić, opublikować ani doprowadzić do publikacji w prasie, radiu, telewizji ani mediach społecznościowych jakichkolwiek komentarzy, które mogłyby podważać dobre imię lub narażać na szwank reputację Organizatora promocji, jego produktów lub świadczonych przez niego usług, ani naruszać zasady obowiązujące w odpowiednich mediach. Ponadto zwycięzcy nie mogą dopuszczać się takich zachowań w czasie trwania Promocji. W przypadku gdy Organizator promocji według swojego wyłącznego uznania zdecyduje, że zwycięzca dopuścił się naruszenia tego warunku, zwycięzca może utracić prawo do nagrody, a w jego miejsce może zostać wybrany inny zwycięzca zgodnie z procedurą oceny opisaną w niniejszych warunkach.
 10. Prawo właściwe:
  1. Przez udział w Konkursie uczestnicy jednoznacznie wyrażają zgodę i akceptują, że w przypadku wszystkich spraw dotyczących interpretacji, wykonania i egzekwowania niniejszych zasad, podlegającego prawu holenderskiemu, wyłączną jurysdykcję mają sądy w Amsterdamie, w Holandii, przy jednoznacznej rezygnacji z wszelkiej innej jurysdykcji, która mogłaby być właściwa na podstawie aktualnego lub przyszłego miejsca zamieszkania bądź z innego powodu. Więcej informacji na temat obowiązującego prawa, sporów i ich rozstrzygania znajduje się na stronie www.booking.com/content/terms.
  2. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszego regulaminu są nieważne w ramach prawa, regulacji lub przepisów danego kraju, będą miały zastosowanie tylko w dozwolonym zakresie.
 11. BRAK PROCEDURY PRAWNEJ: Tylko dla rezydentów Niemiec: wyklucza się możliwość wstępowania na drogę sądową. [tłumaczenie na język niemiecki: Der Rechtsweg ist ausgeschlossen].
 12. Tylko dla rezydentów UE:
  1. Organizator promocji ponosi pełną odpowiedzialność za postępowanie zamierzone i rażącą niedbałość, a także za szkody wynikające z utraty życia, obrażeń ciała lub utraty zdrowia z winy Organizatora promocji.
  2. W przypadku nieznacznego zaniedbania Organizator promocji ponosi odpowiedzialność tylko za naruszenie istotnych zobowiązań umownych („zobowiązań zasadniczych”). Zobowiązanie zasadnicze w rozumieniu niniejszych postanowień to zobowiązanie, którego wypełnienie umożliwia przede wszystkim realizację niniejszej umowy oraz na którego wypełnieniu partner umowy może zasadniczo polegać.
  3. Organizator promocji nie ponosi odpowiedzialność za brak sukcesu komercyjnego, utraty zysków, nieprzewidzianych strat oraz strat pośrednich.
  4. Kwota odpowiedzialności nie może przekraczać 70 000 EUR.
  5. Ograniczenie odpowiedzialności ma zastosowanie na zasadzie mutatis mutandis na korzyść pracowników, pośredników i pełnomocników Organizatora promocji.
  6. Nie ma to wpływu na potencjalną odpowiedzialność po stronie Organizatora promocji za wszelkie gwarancje i roszczenia na podstawie stosowanej ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt, jeśli jest taka możliwość.
 13. INFORMACJE RÓŻNE: W przypadku niezgodności między wersją angielską niniejszych zasad a jakimkolwiek tłumaczeniem priorytet ma wersja angielska. Nieważność lub brak możliwości realizacji jakiegokolwiek postanowienia nie wpływa w żaden sposób na obowiązywanie i możliwości realizacji innych postanowień niniejszych zasad.
 14. Kto wygrał? Informacje zawierające imiona zwycięzców, ich miejsce zamieszkania oraz zwycięskie zgłoszenia będzie można otrzymać po wysłaniu wiadomość e-mail na adres bookinghero@booking.com, który zostanie udostępniony na okres 4 tygodni po 3.02.2020 r.
 15. INFORMACJE WŁAŚCIWE DLA DANEGO KRAJU: Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszych warunków są nieważne w ramach prawa, regulacji lub przepisów danego kraju, będą miały zastosowanie tylko w dozwolonym zakresie. Poza obowiązkiem ujawniania zobowiązań podatkowych opisanym w niniejszych zasadach finaliści/zwycięzcy podlegają obowiązkowi zgłaszania dochodów oraz, jeśli ma to zastosowanie, opłacania jakichkolwiek podatków należnych zgodnie z prawem, regułami i regulacjami stosowanymi w kraju rezydencji finalisty/zwycięzcy. Przez udział w Konkursie uczestnicy jednoznacznie wyrażają zgodę i akceptują, że w przypadku wszystkich spraw dotyczących interpretacji, skuteczności i egzekwowania niniejszych zasad, będą podlegać przepisom stosowanym przez sądy w Amsterdamie, w Holandii, przy jednoznacznej rezygnacji z wszelkiej innej jurysdykcji, która mogłaby być właściwa na podstawie aktualnego lub przyszłego miejsca zamieszkania bądź z innego powodu.

Przez udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę i potwierdza, że uważnie przeczytał niniejsze warunki, oraz że rozumie, że jest związany wszystkimi warunkami opisanymi w niniejszym dokumencie.

Organizator promocji: Booking.com B.V, Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Holandia