Regulamin #BookingHero

Wyciąg z regulaminu:

Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób, które ukończyły 18 lat. Czas trwania: od 29 września 2018 do 31 października 2018 roku. Udział w konkursie podlega zwykłym ograniczeniom. Jak wziąć udział: Należy opublikować post na głównym profilu Booking.com na Facebooku lub Instagramie i opisać w nim w maksymalnie 300 słowach obiekt, w którym zrealizowano pobyt, podróżując z Booking.com w dowolnym terminie między 18 listopada 2017 a 29 września 2018 roku, stanowisko osoby z personelu obiektu, która Twoim zdaniem zasługuje na tytuł wyjątkowo gościnnej osoby, tzn. bohatera Booking Hero oraz sposób, w jaki jej zachowanie wykraczało poza standardową gościnność. Przy opisie należy umieścić tag #BookingHero, a publikując na Instagramie, należy oznaczyć @BookingCom i upewnić się, że konto jest publiczne. Nagrody: 1 Nagroda główna: 1 x równowartość 25 000 EUR w środkach Booking.com dla uczestnika (osoby zgłaszającej) oraz 1 x równowartość 25 000 EUR w środkach Booking.com dla wskazanego bohatera Booking Hero; 2 Wyróżnienia: 1 x równowartość 5000 EUR w środkach Booking.com dla uczestnika oraz 1 x równowartość 5000 EUR w środkach Booking.com dla wskazanego bohatera Booking Hero. Środki Booking.com mogą zostać wykorzystane do opłacenia pobytów w obiektach Partnerów rezerwowanych przez Booking.com, w których akceptowana jest płatność środkami Booking.com. Pełna wersja regulaminu dostępna jest na stronie www.booking-hero.com. Organizator promocji: Booking.com B.V, Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Holandia.

Regulamin

 1. W niniejszej Promocji mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat i dokonały rezerwacji w obiekcie poprzez stronę Booking.com oraz zatrzymały się w tym obiekcie w dowolnym terminie od 18 listopada 2017 do 29 września 2018 roku. Aby udowodnić swój pobyt w obiekcie, uczestnicy muszą podać numer potwierdzenia rezerwacji ze strony Booking.com wystawionej na ich nazwisko i obejmującej pobyt w tym obiekcie.
 2. Uczestnicy muszą upewnić się, że ich udział w promocji (w tym ewentualne przyjęcie przyznanej nagrody) jest zgodny z przepisami prawa obowiązującego w państwie, którego są obywatelami lub rezydentami. Niniejsza Promocja nie obowiązuje w państwach, w których w świetle przepisów krajowych jest nieważna. Organizator promocji nie będzie dokonywał żadnych interpretacji, zarówno w sposób jawny jak i dorozumiany, w zakresie zgodności z prawem uczestnictwa jakiejkolwiek osoby w niniejszej Promocji ani w jakichkolwiek innych aspektach Promocji.
 3. Zwycięzca ponosi pełną odpowiedzialność za obliczenie i opłacenie wszelkich obowiązujących podatków federalnych, regionalnych, państwowych lub lokalnych związanych z otrzymaną nagrodą, w tym podatku dochodowego i podatków potrącanych u źródła. W przypadku gdy obowiązek potrącenia podatku u źródła ciąży na Organizatorze promocji, jest on uprawniony do potrącenia tego podatku z tytułu nagrody.
 4. Pracownicy Booking.com, najbliżsi członkowie ich rodzin oraz inne osoby powiązane z Organizatorem promocji nie mogą brać udziału w konkursie.
 5. Konta na Instagramie wykorzystywane do wzięcia udziału w promocji muszą przez cały czas jej trwania być ustawione jako publiczne.
 6. Czas trwania promocji: od godziny 00:01 czasu uniwersalnego (GMT) w dniu 29 września 2018 r. do godziny 23:59 czasu uniwersalnego (GMT) w dniu 31 października 2018 roku.
 7. Jak wziąć udział, należy:
  1. Zalogować się na swoje konto na Facebooku lub Instagramie (lub założyć takie konto bezpłatnie);
  2. Upewnić się, że konto uczestnika na Instagramie jest ustawione jako publiczne, dzięki czemu Organizator promocji będzie mógł odczytać dany post i skontaktować się z uczestnikiem w razie potrzeby;
  3. W przypadku udziału za pośrednictwem Facebooka, należy umieścić post na głównym profilu Booking.com na Facebooku: www.facebook.com/bookingcom/. W przypadku udziału za pośrednictwem Instagrama, należy umieścić post zawierający elementy opisane poniżej. Posty powinny mieć maksymalnie 300 słów.
  4. Podać nazwę obiektu, w którym się zatrzymał się uczestnik, podróżując z Booking.com, stanowisko osoby z personelu obiektu, która zdaniem uczestnika zasługuje na tytuł bohatera Booking Hero oraz sposób, w jaki jej zachowanie wykraczało poza standardową gościnność. Należy upewnić się, że uczestnik nie poda do publicznej wiadomości nazwiska swojego bohatera Booking Hero. Jeżeli tak się stanie, Organizator promocji zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego posta ze swojego profilu na Facebooku. W przypadku umieszczenia posta na Instagramie, uczestnik zobowiązany jest do usunięcia posta w czasie 1 godziny od chwili, w której przedstawiciel Organizatora promocji skontaktuje się z uczestnikiem w tej sprawie;
  5. Uzyskać zgodę bohatera Booking Hero na udział w promocji;
  6. Umieścić tag #BookingHero w poście, a na Instagramie dodatkowo oznaczyć tagiem @BookingCom
 8. Inne warunki uczestnictwa: Jedna osoba może przesłać jedno zgłoszenie.
 9. Nagrody
  1. 1 Nagroda główna: 2 x równowartość 25 000 EUR w środkach Booking.com (25 000 EUR dla uczestnika i 25 000 EUR dla wskazanego bohatera Booking Hero)
   1. 2 Wyróżnienia: 2 x równowartość 5000 EUR w środkach Booking.com (5000 EUR dla uczestnika i 5000 EUR dla wskazanego bohatera Booking Hero)
   2. Środki Booking.com mogą zostać wykorzystane do opłacenia pobytu w obiektach Booking.com, w których akceptowana jest płatność środkami Booking.com
   3. Środki będą ważne przez 5 lat, licząc od dnia ich przyznania.
 10. Ocena zgłoszeń i wybór zwycięzcy
  1. Organizator promocji dokona według własnego uznania wstępnej oceny wszystkich ważnych zgłoszeń otrzymanych przed upływem czasu trwania Promocji, biorąc pod uwagę następujące elementy:
   1. Czy w swoim zgłoszeniu uczestnik przedstawił zachowanie bohatera Booking Hero i opisał, w jaki sposób wykazywało ono najwyższy poziom gościnności?
   2. Czy opisana sytuacja mogła być niezapomniana zarówno dla uczestnika, jak i dla bohatera Booking Hero?
   3. Czy zgłoszenie jest interesujące, angażujące i prezentuje wysoki poziom?
  2. Uczestnicy, którzy przejdą etap wstępnej selekcji, zostaną o tym powiadomieni poprzez wiadomość wysłaną na konto w serwisie społecznościowym wykorzystanym do przesłania zgłoszenia udziału w Promocji i poproszeni o podanie adresu e-mail. Korespondencja prowadzona z tego adresu e-mail zostanie wykorzystana do sprawdzenia, czy uczestnik i wskazany bohater Booking Hero spełniają warunki udziału w Promocji. Organizator promocji skontaktuje się również ze wskazanym bohaterem Booking Hero. Aby zgłoszenie było ważne, bohater musi nadal być zatrudniony w tym samym obiekcie. W przypadku gdy uczestnik lub bohater Booking Hero w ciągu 48 godzin nie odpowiedzą na wysłaną wiadomość, Organizator promocji zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uczestnika.
  3. Spośród ostatecznej listy zakwalifikowanych uczestników Organizator promocji we współpracy z niezależnym podmiotem zewnętrznym dokona według własnego uznania wyboru trzech najlepszych zgłoszeń.
  4. Trzech najlepszych uczestników poleci samolotem do odpowiedniego miejsca, w którym zostanie nakręcony film, w terminie uzgodnionym z Organizatorem promocji. Uczestnicy muszą wyrazić gotowość do odbycia 4-dniowej podróży w okresie od 1 listopada 2018 do 15 stycznia 2019 roku, a wskazani przez nich bohaterowie Booking Hero muszą wyrazić swoją gotowość do tego, aby w czasie tej podróży pozostawać do dyspozycji Organizatora promocji przez dwa następujące po sobie dni.
  5. Uczestnicy i wskazani przez nich bohaterowie Booking Hero muszą wyrazić gotowość do odbycia 3-dniowej podróży do Amsterdamu w okresie od 1 do 31 stycznia 2019 roku.
  6. Nabycie odpowiedniego ubezpieczenia podróżnego lub ubezpieczenia od kosztów odwołania podróży pozostaje w gestii zwycięzcy i wskazanego przez niego bohatera Booking Hero.
  7. Panel złożony z pracowników Booking.com w drodze głosowania dokona wyboru zwycięzcy nagrody głównej i dwóch wyróżnień spośród trzech najlepszych zgłoszeń.
 11. Informacje dotyczące podróży
  1. Bilety lotnicze oferowane są w zależności od dostępności;
  2. Nagroda główna i 2 wyróżnienia obejmują 2 bilety lotnicze (w obie strony) w klasie ekonomicznej do odpowiedniego miejsca kręcenia filmu dla zwycięzcy i osoby towarzyszącej, 2 noclegi ze śniadaniem w 1 pokoju z 1 łóżkiem podwójnym lub 2 łóżkami pojedynczymi, transfer lotniskowy w obie strony oraz 75 EUR kieszonkowego dziennie;
  3. Nagroda główna i 2 wyróżnienia obejmują 2 bilety lotnicze (w obie strony) w klasie ekonomicznej do Amsterdamu dla zwycięzcy i osoby towarzyszącej oraz wskazanego bohatera Booking Hero i osoby towarzyszącej, 3 noclegi ze śniadaniem w pokoju z 1 łóżkiem podwójnym lub 2 łóżkami pojedynczymi, transfer lotniskowy w Amsterdamie w obie strony oraz 75 EUR kieszonkowego dziennie;
  4. Loty mogą obejmować dwa dni, co może oznaczać konieczność rozpoczęcia podróży dzień wcześniej lub zakończenia podróży dzień później w stosunku do dat wymienionych powyżej;
  5. Bilety nie podlegają refundacji ani wymianie;
  6. Zwycięzca zobowiązany jest do przestrzegania warunków przewozu określonych przez linię lotniczą;
  7. Wystawione bilety są ważne tylko na wskazane loty w określonych dniach i godzinach;
  8. Podróż musi się odbyć we wskazanych dniach; nie ma możliwości dokonywania zmian. Po potwierdzeniu biletów lotniczych nie ma możliwości zmiany nazwiska pasażera;
  9. W przypadku anulowania rezerwacji przez zwycięzcę nie ma możliwości wystawienia biletów zamiennych, ani nie ma możliwości rekompensaty ani refundacji;
  10. Nagroda nie obejmuje jakichkolwiek usług dodatkowych związanych z lotem (w szczególności posiłków i napojów na pokładzie samolotu);
  11. Zwycięzca i osoba towarzysząca (zarówno uczestnicy jak i bohaterowie Booking Hero) powinni spełniać warunki uczestnictwa w Promocji, posiadać paszport ważny przez co najmniej 6 miesięcy, licząc od terminu podróży, a także we własnym zakresie uzyskać niezbędne wizy i nabyć ubezpieczenie podróżne. Uwaga: od 1 kwietnia 2016 roku pasażerowie podróżujący do Stanów Zjednoczonych w ramach programu bezwizowego muszą posiadać paszport biometryczny.
  12. Dla uniknięcia wątpliwości, nagroda nie obejmuje kosztów podróży i transportu, zakwaterowania, posiłków, napojów, pamiątek, napiwków, opłat parkingowych, opłat za nadbagaż, kosztów dodatkowych wycieczek i atrakcji oraz jakichkolwiek innych kosztów o charakterze osobistym (w tym wydanych pieniędzy), które nie są wyraźnie wskazane w niniejszym regulaminie. Organizator promocji ani dostawcy jakichkolwiek usług stanowiących części składowe nagrody nie ponoszą odpowiedzialności za pokrycie takich kosztów.
  13. Zwycięzca może zostać zobowiązany do podpisania klauzuli zrzeczenia się przysługujących mu praw, klauzuli zachowania poufności, umowy cesji i wyłączenia odpowiedzialności jako warunku przyznania nagrody;
  14. Nabycie ubezpieczenia podróżnego i innych stosownych ubezpieczeń pozostaje w gestii zwycięzcy i wskazanego bohatera Booking Hero;
  15. Zwycięzca zobowiązany jest poinformować Organizatora promocji o wszelkich potrzebach wynikających z poruszania się przez niego na wózku inwalidzkim lub z innych ograniczeń ruchowych;
  16. Wszelkie choroby i schorzenia należy zgłosić z wyprzedzeniem przed dokonaniem rezerwacji. W niektórych przypadkach może być wymagane orzeczenie lekarskie;
  17. Organizator promocji pokryje koszty zakwaterowania w pokoju typu standard wraz z powiązanymi podatkami;
  18. Zwycięzca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie opłaty dodatkowe naliczone podczas pobytu w hotelu, w szczególności za opłaty za posiłki, napoje, dodatkowe noclegi i usługi wraz z powiązanymi podatkami; podczas zameldowania zwycięzca zobowiązany jest do okazania ważnej karty kredytowej lub debetowej, która zostanie użyta jako zabezpieczenie na pokrycie ewentualnych kosztów dodatkowych, takich jak rozmowy telefoniczne i usługi w ramach obsługi pokoju.
 12. Moderacja: Organizator promocji odrzuci zgłoszenia, które jego zdaniem:
  1. zawierają elementy obraźliwe lub mogłyby mieć niekorzystny wpływ na wizerunek, reputację lub wartość Organizatora promocji lub partnerów marki;
  2. zawierają znaki handlowe, logotypy lub materiały chronione prawami autorskimi, których uczestnik nie jest właścicielem lub wykorzystuje je bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody właściciela (w szczególności znane nazwiska, nazwy firmowe, itd.);
  3. naruszają prawa uczestnika;
  4. zniesławiają, przedstawiają w nieprawdziwym świetle lub obrażają inne osoby albo firmy, w szczególności Organizatora promocji i jego partnerów; oraz
  5. promują jakiekolwiek poglądy polityczne.
 13. W przypadku gdy obiekt lub pracownik tego obiektu wycofa się z udziału w Promocji lub nie wyrazi zgody na udział w Promocji, Organizator promocji usunie wszystkie posty na Facebooku odnoszące się do tego obiektu lub jego pracownika. Uczestnik zobowiązuje się do usunięcia postów na Instagramie dotyczących obiektu lub pracownika tego obiektu, który wycofał się z udziału w Promocji lub nie wyraził zgody na udział w Promocji, w ciągu godziny od chwili, w której Organizator promocji skontaktuje się z uczestnikiem w tej sprawie. Uczestnik zobowiązuje się do uzyskania uprzedniej zgody osoby wskazanej jako bohater Booking Hero do publicznego nominowania jej do tego tytułu.
 14. Nagrody zostaną przekazane w dniu 31 stycznia 2019 roku na konta zwycięzców na stronie Booking.com. W przypadku gdy uczestnik nie posiada konta na stronie Booking.com, jest on zobowiązany do jego utworzenia. Booking.com oferuje posiadaczom kont możliwość dwustopniowej weryfikacji tożsamości i stanowczo zaleca, aby zwycięzcy skorzystali z tej usługi.
 15. Nie ma możliwości przeniesienia nagród na inną osobę, ani ich zamiany na równowartość w gotówce lub jakiejkolwiek innej wymiany w całości lub części. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności Organizator promocji zastrzega sobie prawo do wymiany nagrody na inną o równej bądź wyższej wartości.
 16. Informacje zawierające imiona zwycięzców, ich miejsce zamieszkania oraz zwycięskie zgłoszenia będzie można otrzymać wysyłając wiadomość e-mail na adres bookinghero@booking.com, który zostanie udostępniony po 31 stycznia 2019 roku na okres 4 tygodni.
 17. Zgłaszając się do Promocji, uczestnicy wyrażają zgodę na wzięcie udziału we wszelkich uzasadnionych działaniach reklamowych prowadzonych przez Organizatora promocji lub jego przedstawicieli. Warunkiem przyznania nagrody zarówno zwycięzcy jak i bohaterowi Booking Hero jest zaakceptowanie przez nich wszystkich warunków oraz ich dostępność podczas realizacji działań promocyjnych zgodnie z uzasadnionymi instrukcjami otrzymanymi od Organizatora promocji.
 18. Biorąc udział w Promocji, uczestnicy udzielają Organizatorowi promocji (lub wskazanemu przez niego podmiotowi) wyłącznego prawa do filmowania, nagrywania, zapisu dźwięku i fotografowania wszystkich czynności związanych z udziałem w Promocji lub ewentualnym przyznaniem nagród. Całość materiału nagranego lub utrwalonego przez Organizatora promocji (lub przez wskazany przez niego podmiot) zwana jest w dalszej części regulaminu „materiałem promocyjnym”. Uczestnicy niniejszym nieodwołalnie, bezwarunkowo i z pełną gwarancją tytułu prawnego przenoszą na Organizatora promocji w drodze cesji wszelkie obecne i przyszłe prawa własności intelektualnej związane z jakąkolwiek częścią „materiału promocyjnego” z mocą obowiązywania w każdym kraju na świecie i na czas nieoznaczony wraz z prawem do odnowienia, przywrócenia i przedłużenia tego okresu, o ile takie prawo jest przewidziane przez przepisy prawa dowolnego kraju na świecie. Uczestnicy niniejszym nieodwołalnie i bezwarunkowo zrzekają się na rzecz Organizatora promocji, podmiotów powiązanych z Booking.com oraz ich licencjobiorców, cesjonariuszy i następców prawnych wszelkich praw moralnych do „materiału promocyjnego”, które im przysługują lub mogą przysługiwać w przyszłości.
 19. Biorąc udział w Promocji, uczestnicy wyrażają zgodę na bezterminowe, licząc od dnia przesłania zgłoszenia, wykorzystanie swoich zgłoszeń przez Organizatora promocji do celów promocyjnych bez dodatkowego wynagrodzenia oprócz przyznanej nagrody. Prawa autorskie związane ze zgłoszeniem lub postem pozostają własnością uczestnika. Poprzez zgłoszenie swojego udziału w promocji uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie przez Organizatora promocji tych zgłoszeń lub postów na jego stronie internetowej oraz ewentualne dodatkowe ich wykorzystanie na profilu na Facebooku, Twitterze, Instagramie lub w innych mediach społecznościowych. Uczestnicy wyrażają również zgodę na ewentualne wykorzystanie zgłoszeń lub postów do celów promocyjnych w innych mediach według wyboru Organizatora promocji bez dodatkowego wynagrodzenia oprócz przyznanej nagrody, przez okres 1 roku, licząc od dnia zgłoszenia, jednak ze wskazaniem autora zgłoszenia.
 20. Zwycięzca Promocji wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora promocji jego nazwiska, wizerunku oraz miasta lub kraju zamieszkania w celu ogłoszenia zwycięzców konkursu oraz do innych uzasadnionych celów lub powiązanych działań promocyjnych.
 21. Uczestnictwo w promocji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 22. W przypadku zaistnienia problemów, które spowodują, że pomimo najlepszych starań Organizator promocji nie będzie w stanie zarządzać Promocją w sposób gwarantujący uczciwość i prawidłowość jej przebiegu, Organizator promocji oraz podmioty powiązane nie ponoszą za to odpowiedzialności i zastrzegają sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków promocji. Takie kroki zostaną podjęte wyłącznie w wyjątkowych okolicznościach. Organizator promocji zastrzega sobie również prawo do zdyskwalifikowania uczestnika w przypadku stwierdzenia, że dokonuje on manipulacji lub nadużycia w procesie zgłoszenia udziału w Promocji. Uczestnik, którego działanie jest nieuczciwe lub nosi znamiona oszustwa, traci prawo do otrzymania nagrody.
 23. Organizator promocji nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia lub posty, które są niepełne, nieczytelne lub zostały przesłane po upływie terminu.
 24. Organizator promocji będzie wykorzystywał dane osobowe przekazane mu w czasie trwania Promocji oraz w trakcie późniejszych działań promujących wyniki konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Organizator promocji zastrzega sobie prawo do dalszego wykorzystania danych osobowych do celów określonych w Oświadczeniu o ochronie prywatności Booking.com (www.booking.com/content/privacy), takich jak sporządzanie wewnętrznych analiz, wykrywanie i zapobieganie nadużyciom oraz do innych celów wymaganych przepisami prawa. Organizator promocji jest administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z Promocją. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z wykorzystaniem danych osobowych przez Organizatora promocji należy wysłać wiadomość e-mail na adres bookinghero@booking.com
 25. Zgłoszenia muszą być przesłane bezpośrednio przez uczestnika Promocji.
 26. Zgłoszenia zbiorcze pochodzące od grup handlowych, konsumenckich lub innych osób trzecich nie są akceptowane. Zgłoszenia niepełne lub nieczytelne, a także zgłoszenia, które nie spełniają wszystkich wymogów określonych w niniejszym Regulaminie podlegają dyskwalifikacji i nie będą rozpatrywane.
 27. Niniejsza Promocja nie jest w jakikolwiek sposób sponsorowana, wspierana, zarządzana ani powiązana z Facebookiem lub Instagramem. Uczestnik potwierdza, że przekazuje informacje Organizatorowi promocji, a nie Facebookowi lub Instagramowi. Biorąc udział w promocji, uczestnicy zwalniają Facebook lub Instagram z pełnej odpowiedzialności [związanej z organizacją Promocji]. Wszystkie zgłoszenia podlegają warunkom użytkowania określonym przez Facebook lub Instagram, które można znaleźć na stronach www.facebook.com i www.instagram.com.
 28. Organizator promocji w pełni szanuje wolność wypowiedzi. Organizator promocji zastrzega jednak, że zwycięzcy Promocji przed wzięciem w niej udziału nie mogli wygłosić, opublikować ani doprowadzić do publikacji w prasie, radiu, telewizji ani mediach społecznościowych jakichkolwiek komentarzy, które mogłyby podważać dobre imię lub narażać na szwank reputację Organizatora promocji, jego produktów lub świadczonych przez niego usług, ani naruszać zasady obowiązujące w odpowiednich mediach. Ponadto zwycięzcy nie mogą dopuszczać się takich zachowań w czasie trwania Promocji. W przypadku gdy Organizator promocji według swojego wyłącznego uznania podejmie decyzję o tym, że zwycięzca dopuścił się naruszenia tego warunku, zwycięzca może utracić prawo do nagrody, a w jego miejsce może zostać wybrany inny zwycięzca zgodnie z procedurą oceny opisaną w niniejszym Regulaminie.
 29. Organizator promocji zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania nagrody lub wystąpienia o zwrot nagrody, w przypadku stwierdzenia, że uczestnik dopuścił się oszustwa, działał w sposób nieuczciwy albo nie spełnił warunków udziału w Promocji określonych w niniejszym Regulaminie.
 30. Sprzedaż środków z Portfela Booking.com przez zwycięzców jest zakazana. W przypadku gdy Booking.com dowie się, że zwycięzca sprzedaje środki, Booking.com zastrzega sobie prawo do ich unieważnienia/zablokowania.
 31. Organizator promocji nie ponosi odpowiedzialności z tytułu obrażeń, strat lub szkód poniesionych przez uczestnika w związku z udziałem w Promocji lub wskutek przyjęcia nagrody lub uczestnictwa w podróży stanowiącej jej część.
 32. Decyzje Organizatora promocji są ostateczne i nie wymagają uzasadnienia.
 33. Niniejszy regulamin podlega prawu angielskiemu oraz wyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii.

Organizator promocji: Booking.com B.V, Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Holandia.