Podmínky soutěže

Shrnutí pravidel a podmínek:

Účast je omezena na občany států Austrálie, Rakouska, Belgie, Kanady (mimo Quebec), Kolumbie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Německa, Řecka, Hong Kongu, Maďarska, Indonésie, Irska, Izraele, Japonska, Litvy, Maroka, Nizozemska, Norska, Peru, Polska, Portugalska, Rumunska, Slovenska, Jižní Korey, Španělska, Švédska, Tchaj-wanu, Ukrajiny, Velké Británie, Spojených států amerických a Vietnamu starší 18 let. V oblastech, kde soutěž neprobíhá, podmínky neplatí. Soutěž trvá od 29. 9. 2018 do 31. 10. 2018. Podmínky účasti v soutěži: Přidejte příspěvek na Instagram nebo na facebookový profil Booking.com a v limitu 300 slov v něm uveďte ubytování z Booking.com, ve kterém jste uskutečnili pobyt v libovolném termínu v období od 18. listopadu 2017 do 29. září 2018 a pracovní pozici / činnost osoby, kterou nominujete (dále jen „Booking Hero“) a co nadstandardního pro vás tato osoba udělala. Nezapomeňte použít hashtag #BookingHero a #Contest a pokud používáte Instagram, tak tag @BookingCom a nastavit svůj účet na veřejný. Odměny: jedna (1) první cena: kredit na Booking.com v hodnotě 25 000 EUR pro vítěze první ceny a kredit na Booking.com v hodnotě 25 000 EUR pro jím nominovaného Booking Hero; a dvě (2) druhé ceny: Každý vítěz druhé ceny obdrží kredit na Booking.com v hodnotě 5 000 EUR pro sebe a kredit na Booking.com v hodnotě 5 000 EUR pro nominovaného Booking Hero. Kredit na Booking.com lze použít pro platbu pobytu v jakémkoliv partnerském ubytování Booking.com, které přijímá platbu kreditem. Plné znění pravidel a detailní informace o cenách najdete na stránkách https://hero.booking.com. Pořadatel: Booking.com B.V, Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Nizozemsko.

Úplná pravidla a podmínky:

 1. Způsobilost:
  1. Soutěže „My Booking Hero 2018“ („Soutěž“) se mohou zúčastnit pouze občané následujících zemí: Austrálie, Rakouska, Belgie, Kanady (mimo Quebec), Kolumbie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Německa, Řecka, Hong Kongu, Maďarska, Indonésie, Irska, Izraele, Japonska, Litvy, Maroka, Nizozemska, Norska, Peru, Polska, Portugalska, Rumunska, Slovenska, Jižní Korey, Španělska, Švédska, Tchaj-wanu, Ukrajiny, Velké Británie, Spojených států amerických  a Vietnamu, kteří jsou starší 18 let a vytvořili rezervaci ubytování prostřednictvím portálu Booking.com a pobývali v příslušném ubytovacím zařízení v libovolném termínu od 18. Listopadu 2017 do 28. září 2018 (způsobilí „Soutěžící“ nebo „Účastníci“). Účastníci soutěže musejí pro ověření pobytu poskytnout číslo rezervace vystavené společností Booking.com na jejich jméno, datum pobytu a dané ubytování, aby bylo možné kdykoliv, dle uvážení pořadatele, pobyt prokázat.
  2. Soutěžící se musí ujistit, že účast v soutěži (včetně přijetí ceny) je v souladu s právním řádem státu, ve kterém mají trvalý pobyt. V případě zákazu soutěž není neplatná. Pořadatel není povinen se nijak vyjadřovat, ať už otevřeně nebo implicitně k legalitě účasti soutěžících ani k legalitě jakéhokoliv jiného aspektu kterékoliv soutěže.
  3. Zaměstnanci společnosti Booking.com („Pořadatel“), jejich rodinní příslušníci a osoby jinak jakýmkoliv způsobem spojené s pořadatelem se soutěže zúčastnit nemohou.
 2. Období trvání soutěže:
  1. Soutěž začíná ve 00:01 GMT, 29. září 2018 a končí ve 23:59 GMT, 31. října 2018 („‘Období trvání soutěže‘“).
 3. Jak se zúčastnit:
  1. V době trvání reklamní akce se přihlaste do svého facebookového nebo instagramového účtu (nebo si je zdarma založte). Příspěvky do soutěže lze vytvářet pouze vystavením na vašem facebookovém nebo instagramovém účtu, jak je uvedeno níže („Příspěvek“).
  2. V případě Facebooku: Při vystavení příspěvku na facebookové stránce Booking.com: www.facebook.com/bookingcom/ nezapomeňte do svého příspěvku přidat hashtag #BookingHero a #Contest.
  3. V případě Instagramu: Při vystavení příspěvku na stránce vašeho instagramového účtu se řiďte pokyny níže. Nezapomeňte do svého příspěvku přidat hashtag #BookingHero a #Contest a tag @BookingCom. Ujistěte se, že je váš instagramový účet po dobu trvání reklamní akce nastaven jako veřejný, takže pořadatel soutěže může vidět vaše příspěvky a případně vás kontaktovat.
  4. Váš příspěvek musí zahrnovat: (i) název ubytování z Booking.com, kde jste byl/a ubytován/a, (ii) pracovní pozici / činnost člena personálu, kterého nominujete jako svého Booking Hero, a (iii) co pro vás udělal navíc, aby vaši cestu obohatil nebo zachránil. DŮLEŽITÉ: Nikdy nezveřejňujte jméno vašeho Booking Hero. Pokud tak učiníte, pořadatel soutěže si vyhrazuje právo smazat váš příspěvek z facebookového profilu. V případě Instagramu musí účastníci smazat svůj příspěvek sami do 1 hodiny poté, co je pořadatel kontaktuje a upozorní na tento problém.
  5. Vaší odpovědností je získat souhlas vámi nominovaného Booking Hero k účasti v soutěži.
  6. Všechny příspěvky je nutné odeslat do 23:59 GMT 31. října 2018. Příspěvky odeslané po tomto termínu se nebudou moci této soutěže zúčastnit.
 4. Pravidla a omezení odesílání příspěvků:
  1. Jeden příspěvek na osobu bez ohledu na metodu odeslání.
  2. Esej nesmí překročit 300 slov.
  3. Booking Hero může být nominován více než jednou.
  4. Nominovaný Booking Hero musí být zaměstnán v uvedeném zařízení v okamžiku odeslání příspěvku a udělení odměny, aby byl příspěvek platný a v případě výhry, aby mohla být udělena odměna.
  5. Příspěvky lze psát v oficiálním jazyce země, kde má účastník soutěže trvalé bydliště.
  6. Všechny příspěvky musí být vloženy přímo osobou vstupující do soutěže.
  7. Hromadné příspěvky od obchodních a spotřebitelských skupin nebo třetích stran se neakceptují. Nekompletní a nejasné příspěvky, které v plné míře nevyhovují podmínkám a pravidlům budou diskvalifikovány a vyřazeny ze soutěže.
  8. Jestliže se ubytování nebo člen jeho personálu ze soutěže odhlásí nebo neposkytne souhlas, pořadatel vymaže všechny příspěvky vztahující se k tomuto ubytování nebo členu personálu tohoto ubytování. Účastníci souhlasí s tím, že smažou svůj příspěvek na Instagramu do 1 hodiny od kontaktování pořadatelem v případě, že ubytování nebo člen personálu tohoto ubytování vystoupí ze soutěže nebo neposkytne souhlas. Účastník bere na vědomí, že Booking Hero lze veřejně nominovat pouze se souhlasem této osoby.
  9. Pořadatel odmítne příspěvky, podle jeho uvážení: Příspěvek musí být originální prací účastníka soutěže. Úpravy, vylepšování nebo změny již existujících prací třetí strany se nebudou kvalifikovat jako originální práce účastníka soutěže.
  10. Příspěvky nesmí porušovat autorská práva nebo práva libovolné třetí strany, včetně ochrany osobních údajů, publicity, ochranných známek nebo dalších práv duševního vlastnictví. Pořadatel si vyhrazuje právo povolit příspěvky obsahující pouze neporušující využívání autorských práv nebo ochranných známek třetích stran.
  11. Příspěvek nesmí obsahovat záznam třetí strany bez jejich souhlasu.
  12. Příspěvek nesmí obsahovat obsah vyobrazující/podporující nebezpečné chování nebo činnosti, které mohou vést ke zranění osob.
  13. Příspěvek nesmí v žádném případě hanět pořadatele nebo jakékoliv osoby či organizace. Příspěvek nesmí obsahovat urážlivá slova, prohlášení nebo obsah (včetně slov nebo symbolů, které jsou obecně považovány za urážlivé pro osoby jisté rasy, etnika, náboženství, sexuální orientace nebo socioekonomické skupiny). Příspěvek nesmí v žádném případě porušovat platné federální, státní, provinční nebo místní zákony a předpisy, nesmí obsahovat nelegální obsah a musí být vhodný k prezentaci na veřejném fóru.
  14. Příspěvek nesmí obhajovat jakýkoliv politický názor.
 5. Rozhodnutí o vítězi:
  1. 1. listopadu 2018 nebo okolo tohoto data budou v kancelářích pořadatele všechny platné  příspěvky zaslané před termínem ukončení soutěže pořadatelem (dle jeho výhradního uvážení) vyhodnoceny na základě následujících hodnotících kritérií („Kritéria“). Všechna kritéria mají v určení finálního skóre stejnou váhu:
   1. Předvedl účastník způsob, jakým Booking Hero překročil hranice svých povinností, aby ukázal vysokou úroveň pohostinnosti?
   2. Jednalo se o nezapomenutelný zážitek jak pro soutěžícího, tak i pro zaměstnance nominovaného na Booking Hero?
   3. Je příspěvek zajímavý, poutavý a kvalitní?
   4. Pořadatel upozorní vybrané soutěžící zprávou skrze sociální síť, kterou v soutěži použili a bude od nich vyžádána emailová adresa. Korespondence pomocí této e-mailové adresy bude použita k poskytnutí dalších informací o účastníkovi a jeho/jejím Booking Hero, včetně ověření, že jsou účastník a jeho/její Booking Hero platnými účastníky soutěže.
   5. Kontaktován bude také Booking Hero. Aby byla přihláška do soutěže platná, musí být Booking Hero stále zaměstnancem daného ubytování. Pokud vybraní účastníci nebo jejich Booking Hero neodpoví do 48 hodin po jejich kontaktování, jejich účet je nastaven na soukromý a nemohou přijímat zprávy, odmítají odměnu, nemohou dodat vhodný důkaz pobytu přes Booking.com uváděný v jejich příspěvku a/nebo jejich Booking Hero není zaměstnancem ubytování uváděného v příspěvku, pak si pořadatel vyhrazuje právo dle vlastního uvážení diskvalifikovat daného účastníka a jeho Booking Hero.
   6. Pořadatel a kvalifikovaná nezávislá strana posoudí příspěvky způsobilých účastníků („Semifinalisté“) prostřednictvím kritérií hodnocení uvedených výše a určí tři nejlepší příspěvky („Finalisté“) dle vlastního uvážení.
   7. V případě nerozhodného výsledku v průběhu fází hodnocení při určování semifinalistů a finalistů budou nerozhodné příspěvky znovu posouzeny jiným hodnotitelem a bude určen účastník/příspěvek, který bude považován za příslušného semifinalistu nebo finalistu.
   8. Zástupci pořadatele následně přehodnotí všechny příspěvky finalistů na základě dodatečně získaných informací a určí výherce první ceny a dva výherce druhé ceny.
   9. Rozhodnutí pořadatele je definitivní a pořadatel nehodlá vstupovat do jakýchkoliv vyjednávání.
 6. Odměny a přibližné hodnoty:
  1. Odměny v kreditu Booking.com:
   Jedna (1) první cena představující kredit na Booking.com v hodnotě 50 000 EUR  bude udělena následovně: 25 000 EUR pro účastníka soutěže a 25 000 pro jím nominovaného Booking Hero.
   Dvě (2) druhé ceny představující kredit na Booking.com v hodnotě 10 000 EUR budou uděleny následovně: 5 000 EUR pro účastníka soutěže a 5 000 EUR pro jím nominovaného Booking Hero.
   Celková hodnota všech odměn vyplacených v kreditech na Booking.com nabízených v této reklamní akci činí 70 000 EUR.
  2. Odměna formou pokrytí nákladů spojených s cestováním pro finalisty a vítěze:
   Finalistům bude zajištěn let na místo filmování, a to v čase, který bude během komunikace s pořadatelem upřesněn. Soutěžící musí být dostupní a ochotní absolvovat 4denní cestu v období od 1. listopadu 2018 do 15. ledna 2019 a během těchto 4 dní musí být jím nominovaný Booking Hero dostupný na 2 po sobě následující dny. Přibližná hodnota každé cesty činí 3 000 EUR.
   Potvrzený výherce první ceny a výherci druhých cen a jejich příslušní Booking Hero musí být dostupní a ochotní vykonat 3denní cestu do Amsterdamu v období od 1. do 31. ledna 2019. Přibližná hodnota každé cesty činí 3 000 EUR.
   Celková hodnota odměn od Booking.com poskytnutých formou pokrytí nákladů spojených s cestováním nabízených v této soutěži je 18 000 EUR.
 7. Informace a omezení vztahující se na  odměnách/cestách:
  1. V souladu s těmito podmínkami pořadatel může odmítnout udělit cenu nebo její náhradu v případě podvodného, urážlivého nebo neoprávněného jednání účastníka
  2. Pouze potvrzení výherci a jejich Booking Hero ověřený pořadatelem obdrží zde uvedené odměny.
  3. Odeslání příspěvku nepředstavuje záruku obdržení odměny.
  4. Kredit na Booking.com lze použít pro platbu pobytu v jakémkoliv partnerském ubytování Booking.com, které přijímá platbu kreditem.
  5. Cena bude výhercům přičtena na účet dne 31. ledna 2019. Pokud výherce nemá účet u Booking.com, musí si ho založit. Booking.com nabízí svým členům službu dvoufázového ověření, kterou výhercům důrazně doporučuje.
  6. Kredity budou platit po dobu pěti let od data, kdy byly připsány pořadatelem přímo na Booking.com účet výherce.
  7. Výhercům je zakázáno prodávat svůj Booking.com kredit. Pokud Booking.com zjistí, že výherce svůj kredit prodává, vyhrazuje si právo tento kredit zablokovat.
  8. Pořadatel nabude v žádném případě povinen udělovat více výher než počet dostupných výher uvedený v těchto podmínkách soutěže.
  9. Výhru nelze jako celek, ani její část, převést ani směnit za hotovost. V případě nepředvídatelných okolností si pořadatel vyhrazuje právo nahradit výhru jiným prostředkem stejné, nebo vyšší hodnoty.
  10. Výherci jsou odpovědní za platbu veškerých možných místních daní vztahujících se na výhru, včetně daně z příjmu a srážkové daně. V případě, že pořadatel soutěže bude muset zaplatit srážkovou daň z výhry, má pořadatel právo z této výhry danou částku strhnout.
  11. Dostupnost sedadel v letadle závisí na obsazenosti.
  12. Let může probíhat v nočních hodinách. V takovém případě budou muset účastníci vyrazit nebo se vrátit do své domovské země před nebo po uvedeném datu.
  13. Letenky jsou nevratné a nepřenositelné. Na určité termíny se vztahují restrikce nebo je nelze rezervovat. Všechny cesty budou rezervovány dle výhradního uvážení pořadatelů. Za odměnu poskytnutou formou pokrytí nákladů spojených s cestováním nebude poskytnuta žádná náhrada nebo převod odměny.
  14. Na všechny cestující se vztahují přepravní podmínky aerolinek.
  15. Vystavené letenky jsou platné pouze pro uvedený let, datum a čas.
  16. Cestovat lze pouze v uvedeném čase bez možnosti změny. Změna jména po rezervaci sedadel není možná.
  17. Pokud bude rezervace výhercem zrušena, další mu už vystavena nebude a nebude mu ani poskytnuta žádná kompenzace či náhrada.
  18. Pořadatel nebude zodpovědný za ztrátu, poškození nebo krádež cestovních dokladů. Odměna může propadnout, pokud (a) příslušné cestovní doklady na jakékoliv a všech cestách jsou z jakéhokoliv důvodu nedostupné v rámci doby vyžadované pořadatelem nebo (b) pokud dojde k problémům s imigračními a cestovními doklady, které zakazují vítězi odcestovat do uváděné destinace nebo z ní. V případě druhé možnosti bude výherce výhradně odpovědný za uspořádání a platbu za cestu zpět do místa původu. Výherci jsou výhradně odpovědní za určení a splnění všech platných mezinárodních/domácích cestovních postupů a omezení.
  19. Cestující a osoba, kterou si pozve jako doprovod, musí cestovat společně.
  20. Služby navíc nejsou ve výhře zahrnuty (jedinými výhodami během letu jsou jídlo a nápoje).
  21. Vyřízení odpovídajícího cestovního pojištění a pojištění storna je odpovědností každého cestujícího.
  22. Všichni cestující musí mít nezbytné cestovní doklady a musí mít cestovní pas, který má v den cesty minimální platnost alespoň 6 měsíců. Zajištění všech nezbytných víz nebo cestovního pojištění je odpovědností výherce a jeho doprovodu. Výherce a jeho doprovod musí splňovat podmínky vstupu do země. Vezměte prosím na vědomí, že od 1. listopadu 2016 musí mít všichni cestující do USA pod programem Visa Waiver Program cestovní pas s integrovaným čipem.
  23. Výhra nezahrnuje cestovní výdaje, ubytování, stravování, nápoje, suvenýry, spropitné, náklady na parkování, poplatky za nadměrná zavazadla, výlety navíc, vstup do turistických atrakcí a další výdaje osobní povahy (včetně útraty peněz), které nejsou výslovně uvedené v podmínkách. Za tyto výdaje nenese odpovědnost ani pořadatel soutěže ani poskytovatel výhry.
  24. Jako podmínka předání výhry může být po cestujících požadován podpis právní dohody zahrnující zproštění se určitých práv, dohodu o zachování mlčenlivosti, přidělená práva a odmítnutí odpovědnosti.
  25. Cestovní a jiná pojištění jsou odpovědností cestujících.
  26. Cestující musí informovat pořadatele o jakýchkoliv speciálních požadavcích, například v případě osob na invalidním vozíku nebo jiných omezeních.
  27. Všechna zdravotní omezení je třeba uvést před rezervací pobytu. Může být požadováno potvrzení lékaře.
  28. Pořadatel hradí pobyt ve standardních pokojích, a to včetně daní.
  29. Během pobytu v hotelu jsou cestující jsou odpovědní pouze za výdaje navíc, ty mohou zahrnovat  stravování, nápoje, noci navíc a další služby, vše včetně daní. Při check-inu bude vyžadována platná kreditní nebo debetní karta, která bude použita pro uhrazení vedlejších výdajů, včetně telefonních hovorů a služeb.
 8. Obecné zřeknutí se odpovědnosti a zřeknutí se odpovědnosti:
  1. Účast v soutěži se považuje za souhlas účastníka s jejími podmínkami a pravidly.
  2. Vstupem do soutěže všichni finalisté/výherci udělují pořadateli (nebo jím pověřenému subjektu) výhradní právo natáčet a nahrávat filmový a zvukový záznam a pořizovat fotografie všech aktivit spojených se soutěží a případných ocenění. Veškerý, pořadatelem (nebo jím pověřeným subjektem) nafilmovaný, nahraný a zaznamenaný materiál bude v textu dále zmiňován jako „záznam“. Všichni soutěžící svojí účastí dávají pořadateli neodvolatelně a bezpodmínečně plné právo (včetně práv současných a budoucích) na duševní vlastnictví všech záznamů, a to na neomezenou dobu a po celém světě, včetně možných prodloužení a obnovení práv, které mohou být v některých zemích potřeba. Všichni účastníci se neodvolatelně a bezpodmínečně vzdávají veškerých práv týkajících se záznamu, která mají nebo na které by mohli v budoucnosti mít nárok, a to ve prospěch pořadatele, poboček Booking.com a jejich nabyvatelů a následníků.
  3. Pořadatel není odpovědný za nejasné, neúplné a pozdní příspěvky.
  4. Počínaje vstupem do soutěže dávají soutěžící pořadateli na dobu neomezenou souhlas s použitím svých příspěvků pro účely propagace, a to bez nároku na další odměnu nad rámec výhry. Autorská práva na samotný příspěvek zůstanou i nadále účastníkovi. Vstupem do soutěže však účastník dává pořadateli souhlas se zveřejněním příspěvku na svých webových stránkách, Facebooku, Twitteru, Instagramu a dalších sociálních sítích. Účastník dává souhlas také s dalším užitím v rámci propagace v médiích, a to podle uvážení pořadatele a bez nároku na další odměnu nad rámec výhry po dobu 1 roku od data vstoupení do soutěže.
  5. Pořadatel, jeho pobočky, dceřiné firmy, dodavatelé, reklamní a propagační agentury nemají žádnou odpovědnost za propagaci materiálů, které mohou být nečitelné, poškozené, upravené, padělané, duplikované nebo jakkoliv upravené se škodlivým úmyslem nebo za tiskové, typografické, mechanické nebo jiné chyby nebo za jakékoilv chyby v oznámení nebo upozornění na odměnu.
  6. Jako výherce soutěže dáváte pořadateli souhlas, aby zveřejnil vaše křestní jméno, fotku a město nebo zemi vašeho bydliště při vyhlášení výsledků soutěže a pro další přiměřené a související propagační účely.
  7. Přijetím odměny (formou kreditu na Booking.com a/nebo formou pokrytí nákladů spojených s cestováním) výherci souhlasí s přiměřenou účastí v reklamě, kterou zajistí pořadatel nebo jím pověřená agentura. Pro potvrzení výhry musí účastník i Booking Hero souhlasit se všemi podmínkami a být dostupný k účasti v reklamě.
  8. Jestliže dojde k problémům a přes veškeré úsilí pořadatele nebude možné vést soutěž řádně a podle pravidel, pořadatel a jeho přidružené společnosti si vyhrazují právo soutěž změnit nebo zrušit. Toto se může stát pouze ve výjimečné situaci. Pořadatel má také právo diskvalifikovat účastníka, pokud manipuluje nebo zneužívá proces vstupu do soutěže, a neudělit cenu v případě podvodného nebo nečestného jednání.
  9. Pořadatel na sebe nebere odpovědnost za jakékoliv škody, ztráty nebo zranění účastníka soutěže, a to ani v případě že se jedná o důsledek užívání výhry.
  10. Účastníci přebírají veškerou odpovědnost za jakákoliv zranění a škody způsobené nebo prohlašované za způsobené účastí v této soutěži nebo využitím jakékoliv odměny. Společnost Booking.com a její pobočky, dceřiné firmy, reklamní agentury, dodavatelé, dodavatelé odměny a všichni její příslušní ředitelé, vedoucí s zaměstnanci a také společnosti Facebook a Instagram  neponesou žádnou odpovědnost za jakékoliv nároky vyplývající v souvislosti s účastí v této soutěži (včetně jakýchkoliv škod způsobených nebo nárokovaných během natáčení videa) nebo přijetí či používání jakýchkoliv odměn.
  11. Účastník zbavuje pořadatele odpovědnosti za jakékoliv nároky vyplývající z používání nebo zveřejnění příspěvku v souladu s těmito podmínkami. Pořadatel nepřijímá jakoukoliv odpovědnost za publikaci nezákonně reprodukovaného obsahu příspěvku.
  12. Nic v těchto podmínkách nelze považovat za omezující nebo vylučující zúčastněné strany nebo účastníka z odpovědnosti za podvodné jednání.
 9. Ochrana osobních údajů:
  1. Pořadatel použije poskytnuté osobní údaje pro účely soutěže a jejího vyhlášení, tak jak je uvedeno v pravidlech a podmínkách. Pořadatel může osobní údaje použít pro další účely, tak jak je uvedeno v prohlášení o ochraně soukromí společnosti Booking.com na adrese www.booking.com/content/privacy, a to například pro analytické účely, odhalování a prevenci podvodného jednání a další právní účely. Co se týče veškerých osobních údajů přijatých v rámci soutěže, pořadatel vystupuje jako správce údajů. Veškeré otázky a nejasnosti ohledně použití osobních údajů pořadatelem směřujte na emailovou adresu [bookinghero@booking.com].
  2. Tato soutěž není v žádném případě sponzorována/propagována, podporována, spravována nebo spojena s Facebookem nebo Instagramem. Vezměte na vědomí, že informace poskytujete pořadateli a ne Facebooku nebo Instagramu. Vstupem do soutěže všichni účastníci souhlasí s kompletním zbavením odpovědnosti Facebooku nebo Instagramu. Na všechny příspěvky se vztahují podmínky Facebooku a Instagramu, které lze najít na webových stránkách www.facebook.com a www.instagram.com.
  3. Pořadatel respektuje svobodu slova, ale v případě výherců nerespektuje možnost, že by v minulosti prohlásili, zveřejnili nebo přispěli ke zveřejnění jakýchkoliv komentářů, které by mohly diskreditovat a poškodit dobré jméno pořadatele, jeho produktů a služeb, nebo které by byly v rozporu s pravidly daného média. Výherci tak nesmí činit ani v době konání soutěže. Pokud pořadatel v naprosté diskrétnosti uváží, že tak výherce učinil, může být výhra zrušena. V takovém případě bude vybrán náhradní výherce podle stejných pravidel jako ten původní.
 10. Nadřazené právo:
  1. Účastí v soutěži účastníci tímto výslovně souhlasí a přijímají, že ohledně všeho, co souvisí s interpretací, výkonem a prosazováním těchto podmínek, které se řídí holandským právem a budou podléhat exkluzivní jurisdikci soudů v Amsterdamu v Nizozemsku, se výslovně zříkají možnosti jakékoliv jiné jurisdikce, která by jim mohla odpovídat podle jejich stávajícího nebo budoucího trvalého pobytu nebo jiného důvodu. Další informace týkající se nadřazeného práva, řešení sporů a arbitráží přejděte na web www.booking.com/content/terms.
  2. Pokud je jakékoliv ustanovení těchto pravidel neplatné podle zákona, pravidel nebo předpisů konkrétní země, bude platit pouze v maximálním povoleném rozsahu.
 11. ŽÁDNÉ PRÁVNÍ SPORY: Pouze pro občany Německa: Jakákoliv odvolání k soudům je vyloučeno
 12. Pouze pro obyvatele EU:
  1. Pořadatel bude plně zodpovědný za úmyslné a hrubě nedbalé jednání a také za škody způsobené narušením života, poraněním nebo poškozením zdraví vzniklé jako přímý důsledek důsledkem této soutěže.
  2. V případě mírné nedbalosti bude pořadatel odpovědný pouze za porušení materiálních smluvních závazků („zásadní povinnost”). Zásadní povinnost ve smyslu tohoto ustanovení je povinnost, jejíž splnění umožňuje samotné plnění této smlouvy a tedy plnění, na které se smluvní partner může obecně spolehnout.
  3. Pořadatel nebude odpovědný za jakýkoliv nedostatek komerčního úspěchu, ztrátu zisků, nepředvídatelné škody a nepřímé škody.
  4. Částka odpovědnosti nesmí překročit 70 000 EUR.
  5. Omezení odpovědnosti bude platit mutatis mutandis ve prospěch zaměstnanců, subdodavatelů a zastupujících subdodavatelů pořadatele.
  6. Jakákoliv případná odpovědnost na straně pořadatele za jakékoliv záruky nebo nároky na základě zákona o odpovědnosti za produkt nebude dotčena.
 13. RŮZNÉ: V případě sporu mezi anglickou verzí těchto podmínek a jejich překladem má přednost anglická verze. Neplatnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv zde uvedeného ustanovení nebude mít žádný vliv na platnost a vynutitelnost dalších ustanovení v těchto podmínkách.
 14. Kdo vyhrál? Křestní jméno a informace o tom, ze které země výherci jsou a jejich příspěvky je možné si vyžádat na emailové adrese bookinghero@booking.com, a to od 31. ledna 2019 po dobu 4 týdnů.

Pořadatel: Booking.com B.V, Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Nizozemsko